Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Trong bài viết này chúng ta cùng xem break trong JavaScript là gì và nó dùng để làm gì nhé 😋😋

Lệnh break trong JavaScript - JavaScript break Statement

Câu lệnh break được sử dụng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức.

Cú pháp của break như sau:

break [label];

labeltùy chọn và hiếm khi được sử dụng.

 for(init; condition; update) {
  // Code gì đó ở đây
  if (Điều kiện gì đó để chạy vô đây){
 _________ break; 
|  }
|  // Ở đây nữa 🤩
|   
| }
|________ dừng vòng lặp for 

  while(condition) {
  // Code gì đó ở đây
  if (Điều kiện gì đó để chạy vô đây){
 _________ break; 
|  }
|  // Ở đây nữa 🤩
|   
| }
|________ dừng vòng lặp for  

Ví dụ: sử dụng break với for loop

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  // Điều kiện dừng vòng for
  if (i > 3) {
    break;
  }
  console.log(i); // In giá trị i ra màn hình
}

Kết quả:

1
2
3

Trong chương trình trên, vòng lặp for dùng để in ra giá trị của i trong mỗi lần lặp. Câu lệnh break được sử dụng để dừng chương trình trên khi i > 3. Khi câu lệnh break kết thúc vòng lặp, output lúc này không bao gồm các giá trị lớn hơn 3.

Câu lệnh break hầu như luôn được sử dụng với các câu lệnh điều kiện như câu lệnh if ... else.

Để tìm hiểu về vòng lặp for các bạn có thể xem tại: JavaScript for loop.

Ví dụ: sử dụng break với while loop

// Chương trình tính tổng số dương

let sum = 0, number;

while(true) {
  // nhận input từ user
  number = parseInt(prompt('Nhập số bất kỳ: '));

  // Nếu số <= 0 thì dừng vòng lặp
  if(number <= 0) {
    break;
  }

  // cộng số vừa nhập vào biến sum
  sum += number;
}

// In ra màn hình kết quả
console.log(`Tổng các số bạn vừa nhập ${sum}.`);

Khi người dùng nhập một số âm, ví dụ là -2, thì khi kiểm tra điều kiện (number <= 0) lúc này là true, câu lệnh break sẽ kết thúc vòng lặp và luồng của chương trình đi ra ngoài vòng lặp (dừng vòng lặp).

Ví dụ: sử dụng break cho nested loop

Khi lệnh break được sử dụng bên trong hai vòng lặp lồng nhau (nested). Như thế này:

// nested for loops

// Vòng lặp ngoài
for (let i = 1; i <= 3; i++) {

  // vòng lặp bên trong, có sử dụng break
  for (let j = 1; j <= 3; j++) {
    if (i == 1) {
     break;
    }
    console.log(`i = ${i}, j = ${j}`);
  }
}

thì break sẽ kết thúc vòng lặp bên trong. Do đó kết quả ở chương trình trên như sau:

i = 2, j = 1
i = 2, j = 2
i = 2, j = 3
i = 3, j = 1
i = 3, j = 2
i = 3, j = 3

Trong chương trình trên, khi i == 1, câu lệnh break thực thi. Nó kết thúc vòng lặp bên trong, luồng của chương trình chuyển sang vòng lặp bên ngoài.

Do đó, giá trị của i = 1 sẽ không được in ra.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.