TABLE OF CONTENTS

Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Falsy Values

Hiểu một cách đơn giản, falsy values trong JavaScript là những giá trị mà khi chuyển đổi kiểu thành Boolean, thì kết quả sẽ là giá trị false. Những giá trị này bao gồm: undefined, null, NaN, 0, -0, 0n, ""(Empty string value), false.

Ta có thể kiểm tra giá trị này thuộc falsy values bằng cách sử dụng if như sau:

if (!result) {
  // result là một falsy value => thực hiện công việc trong if.
}

Khi sử dụng falsy values với if và kết hợp với logical NOT (!), giá trị này sẽ chuyển thành Boolean là true, và vì thế JavaScript sẽ thực hiện công việc trong if.

Cùng xem một số ví dụ về falsy values:

let string = ""; // falsy

let zero = 0; // falsy

let emptyArray = []; //  truthy

let emptyObject = {}; // truthy

Các bạn có thể thấy ở trên biến emptyArrayemptyObject khi mới học, mình nghĩ một số bạn hay lầm tưởng đây là một falsy value, vì trong mảng hay object không chứa giá trị nào 🥸. Tuy nhiên thì đây lại là một giá trị truthy. truthy values là các giá trị khi chuyển kiểu thành Boolean sẽ là giá trị true, tất cả giá trị là truthy nếu chúng không phải là những giá trị thuộc falsy values.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.