Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

String trong JavaScript

Chuỗi (String) trong JavaScript là một kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive data type) và được sử dụng để làm việc với các văn bản.

Ví dụ:

const blog = 'homiedev.com';

Tạo chuỗi JavaScript

Để tạo chuỗi trong JavaScript chúng ta có thể sử dụng ký tự sau đây:

  1. Single quotes: 'Football ⚽'
  2. Double quotes: "Skateboard 🛹"
  3. Backticks: `Badminton 🏸`

Dấu nháy đơn (single quote) và dấu nháy kép (double quote) thực tế giống nhau và bạn có thể sử dụng một trong hai.

Dấu backtick thường được sử dụng khi bạn cần bao gồm các biến hoặc biểu thức vào một chuỗi. Điều này được thực hiện bằng cách bao bọc các biến hoặc biểu thức với $ {biến hoặc biểu thức}.

const name = 'Hùng';
const age = 22;
const result = `Mình tên ${name}, ${age} tuổi`;

Để viết một đoạn trích dẫn trong một trích dẫn khác, chúng ta có viết như sau:

const string = 'Xin chào, mình tên là "Minh" 😁';

Truy xuất các ký tự trong chuỗi

Chúng ta có thể truy cập các ký tự trong một chuỗi theo hai cách.

Để truy xuất một kí tự bất kỳ trong chuỗi thì chúng ta sẽ coi các chuỗi như một mảng.

const name = 'Trang';
console.log(name[1]); // "r"

Hoặc chúng ta có thể sử dụng method charAt().

const name = 'Trang';
console.log(name.charAt(1)); // "r"

Đặc điểm của string

Chuỗi trong JavaScript là bất biến (immutable)

Trong JavaScript, các chuỗi là bất biến. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi các ký tự của một chuỗi.

Ví dụ:

const name = 'Trang';

name[0] = 't';
console.log(name); // Trang

Để thay đổi thì chúng ta sẽ phải gán tên biến cho một chuỗi mới.

let name = 'Trang';
name = 'trang';

console.log(name); // trang

JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường (Case-Sensitive)

JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều đó có nghĩa là trong JavaScript, chữ thường và chữ hoa được coi là các giá trị khác nhau.

Ví dụ:

const a = 'a';
const b = 'A'
console.log(a === b); // false

Multiline Strings

Để sử dụng một chuỗi nhiều dòng, chúng ta có thể sử dụng toán tử + hoặc toán tử \.

Ví dụ:

// + operator
const message1 = 'This is a long message ' +
    'that spans across multiple lines' + 
    'in the code.'

// \ operator
const message2 = 'This is a long message \
that spans across multiple lines \
in the code.'

Độ dài chuỗi

Để tìm độ dài của một chuỗi, bạn có thể sử dụng length.

Ví dụ:

const blog = 'homiedev.com';
console.log(blog.length); // 12

String Objects

Chúng ta có thể tạo một chuỗi bằng cách sử dụng từ khóa new trong JavaScript.

Ví dụ:

const a = 'hello';
const b = new String('hello');

console.log(typeof a); // "string"
console.log(typeof b); // "object"

Nên tránh sử dụng string objects vì sẽ làm chậm chương trình.

String Methods

Dưới đây là danh sách các method của String trong JavaScript thường được sử dụng:

Method Chức năng
charAt(index) Trả về ký tự tại index đã truyền vào
concat() Nối hai hoặc nhiều chuỗi
replace() Thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác
split() Chuyển đổi chuỗi thành một mảng các kí tự chuỗi
substring(start, end) Trả về một phần của chuỗi
slice(start, end) Trả về một phần của chuỗi
toLowerCase() Trả về chuỗi đã truyền bằng chữ thường
toUpperCase() Trả về chuỗi đã truyền bằng chữ hoa
trim() Loại bỏ khoảng trắng khỏi các chuỗi
includes() Tìm kiếm một chuỗi và trả về một giá trị boolean
search() Tìm kiếm một chuỗi và trả về vị trí phù hợp

Ví dụ:

const text1 = 'hello';
const text2 = 'world';
const text3 = '   JavaScript ';

// Nối 2 chuỗi
const result1 = text1.concat(' ', text2, ' 😁');
console.log(result1); // "hello world 😁"

// In hoa chuỗi
const result2 = text2.toUpperCase();
console.log(result2); // WORLD

// Loại bỏ khoảng trắng
const result3 = text3.trim();
console.log(result3); // JavaScript

// Chuyển chuỗi thành mảng
const result4 = text1.split();
console.log(result4); // ["hello"]

// Cắt cuỗi
const result5= text1.slice(1, 4);
console.log(result5); // "ell"

Hàm String() trong JavaScript

Hàm String() trong JavaScript được sử dụng để chuyển đổi các kiểu dữ liệu khác nhau thành chuỗi.

Ví dụ:

const a = 2022; // number
const b = null; // null

const result1 = String(a);
const result2 = String(b);

console.log(result1); // "2022"
console.log(result2); // "null"

Escape Character

Để escape ký tự đặc biệt trong JavaScript, chúng có thể sử dụng ký tự dấu gạch chéo ngược \ theo sau là ký tự đặc biệt trong một chuỗi.

Ví dụ:

const greeting = "Xin chào, đây là bài viết từ blog \"homiedev\" 😋";
console.log(greeting); // Xin chào, đây là bài viết từ blog "homiedev" 😋

Hy vọng sau bài viết này các bạn có thể hiểu rõ hơn về String trong JavaScript. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài viết sắp tới nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết 😁.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.